IBAN: BG70UNCR76301075504619 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ВРАЦА


Такси, събирани от Адвокатска колегия Враца


1. Такса за вписване на адвокат - 2500,00 лв.

2. Такса за вписване на младши адвокат - 1000,00 лв.

3. Такса за разглеждане на документи за допускане до изпит пред ВАС - 20,00 лв.

4. За вписване на адвокатско дружество, включително еднолично се заплаща такса в размер на 200,00 лв.;

5. За вписване на промени относно адвокатско дружество, включително заличаване се заплаща такса в размер на 100,00 лв.;

6. За вписване на адвокатски сътрудник в регистъра на адвокатските сътрудници, се заплаща такса в размер на 50,00 лв.;

7. За отписване на адвокатски сътрудник от регистъра на сътрудниците се заплаща такса в размер на 25,00 лв.;

8. За разглеждане на сигнал или жалба за извършено дисциплинарно нарушение от член на колегията, се заплаща такса както следва:

8.1. От физически лица – 50,00 лв.;

8.2. От юридически лица, както и нотариуси и частни съдебни изпълнители – 100,00 лв.;

ЗАБЕЛЕЖКА: Такси по т.8.1 и т.8.2 не се заплащат от адвокати и мл.адвокати от ВрАК, бюджетни учреждения и съдилища.