А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я – Враца

Ул.”Стоян Кялъчев” № 18, ап.2

тел.факс: 092/ 62 33 25; gsm: 0879 34 04 51

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

при определяне на адвокати от Врачанска адвокатска колегия, за осъществяване на правна помощ по реда на ЗПП

риети с решение № 95/ 20.05.2015 г. на АС

Изм.и доп.с Решение на АС № 18/ 18.01.2017 г./

Настоящите правила са изготвени по повод писмо на Председателя на Националното бюро за правна помощ, изх.№ 15 – 12 – 17/ 21.04.2015 г., въз основа на Закона за правната помощ, Закона за адвокатурата и утвърдените от председателя на НБПП Единни критерии и правила за разпределение на служебните защити.

Същите имат за цел постигане на ефективност и прозрачност в работата на Адвокатския съвет на Врачанска адвокатска колегия при осъществяване на функциите и правомощията му по чл.18, т.3 от ЗПП.

I. ПРАВИЛА за определяне на адвокатите от АК – Враца, вписани в Националния регистър за правна помощ (НРПП) за осъществяване на правна помощ.

1. Не се определя адвокат по искания въз основа на актове, които по форма и съдържание не отговарят на изискванията по чл.25, ал.3 от ЗПП. В тези случаи се изготвя писмо до органа, постановил акта с искане за отстраняване на констатираните нередности.

2. По искания за правна помощ по чл.28 от ЗПП – неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство, бързи и незабавни производства по НПК, Закона за здравето и Закона за закрила на детето, както и на полицейски задържания по Закона за МВР и задържания по Закона за митниците се определя адвокат, вписан в списъка на дежурните адвокати.

3. Особено представителство

3.1. За осъществяване на особено и друг вид процесуално представителство по граждански и изпълнителни дела, по които съобразно закона дължимото за адвоката възнаграждение следва да бъде изплатено от ищеца по делото или друг източник, различен от НБПП, се определят само адвокати от АК – Враца, вписани в НБПП. Определянето на адвокати се извършва само, ако в акта за допускане на правната помощ или в писмото – искане се съдържат данни за размера на възнаграждението, изчислен в съответствие с Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения и че същото е внесено. При липса на такива данни се изготвя и изпраща писмо до органа, отправил искането с посочване на дължимото възнаграждение и указание, че адвокат от НРПП ще се определи след уведомление, че е внесена сумата за възнаграждението. Определянето на адвокати в тези случаи за служебни защитници, извън предвидените в предходната т.2 и тези, които са с насрочени процесуални действия за дата преди заседанието на АС.

3.2. Определянето на адвокат за осъществяване на правна помощ се извършва в съответствие с общите критерии, посочени в раздел II на настоящите правила. Освен това, се вземат предвид известни на членове на АС данни за семейно положение, здравословно състояние, моментна финансова и материална затрудненост и др.обстоятелства.

3.3. Определянето на адвокат в случаите визирани в т.3.1., при които внесената сума за възнаграждение надвишава 1000,00 лв. се извършва само на заседание на АС, чрез теглене на жребии.

3.4. На адвокатите, определени и назначени за особени представители в случаите визирани в т.3.3. не се разпределя друга правна помощ за срок от 1 до 6 месеца от назначаването им в зависимост от размера на изплатеното им възнаграждение, които надвишават 1500,00 лв.

4. Отчитане на ПП

4.1. При констатирани пропуски в окомплектоването на отчета/ липсващи документи/, непълно или неточното му попълване, съответният адвокат се уведомява по телефона за отстраняването им в 7 дневен срок. При неотстраняването им в предвиденият срок отчета не се заверява и се връща на съответния адвокат.

4.2. Констатирането на системни нарушения визирани в т.4.1./най малко 3 пъти/ се приема недобросъвестно изпълнение на задълженията по ЗПП и на този адвокат не се възлагат дела за осъществяване на ПП по реда на ЗПП за срок до 6 месеца.

II. Критерии за определяне на адвокати от АК – Враца, вписани в НРПП за осъществяване на правна помощ

1. Определянето на адвокати за осъществяване на правна помощ се извършва съгласно изискванията на ЗПП, при спазване на следните принципи:

1.1. Справедливо и равномерно разпределяне на правната помощ. Разпределянето на служебните защити се извършва съобразявайки се със:

a) Заявените от адвоката предпочитания в областта на правото

б) Професионалния опит и квалификацията на адвоката, определящи възможността и компетенциите за оказване на ефикасна правна защита и съдействие;

в) Фактическата и правната сложност на случая, за който е допусната правна помощ;

г) Предоставяне на правна помощ на същото лице в предходни етапи и стадии на производството или по други производства;

д) Място на адвокатската кантора и преимуществено извършване на дейността на адвоката в района, който е предвидено осъществяване на правна помощ.

е) Съобразяване с предвидените в НЗПП възнаграждения по определените за текущата година служебни защити на съответния адвокат.

1.2. Несменяемост на определения адвокат и осъществяване на правна помощ във всички етапи и фази на производството и пред всички инстанции до окончателното му приключване.

1.3. Не се изпращат уведомителни писма до органа отправил искането, ако адвоката не е определен по предвидения в ЗПП ред.

2. Не се разпределя правна помощ на:

a) Адвокати неизправни към касата на АК и ВАС за съответния месец

б) Адвокати, които не са вписани или са заличени от НРПП;

в) Адвокати с наложено дисциплинарно наказание за период от 3 месеца от изтърпяване на наказанието;

г) Адвокати заявили желание да не бъдат определяни за осъществяване на защита и процесуално представителство за определен период;

д) Адвокати, които са във фактическа невъзможност за предоставяне на правна помощ по здравословни или други уважителни причини;

е) На младши адвокати извън ограниченията посочени в чл.20 Закона за адвокатурата

ж) На адвокати с по – малко от 5 – годишен юридически стаж – в случаите, когато е необходима защита и представителство пред ВКС и ВАС.

з) Адвокати, които не са в списъка на дежурните адвокати, респ.на резервните защитници – в случаите по чл.29 вр.чл.28 от ЗПП.

и) Адвокати които са отказали два или повече пъти за период от 6 месеца да поемат сл.защити или представителства без основателна причина.

Настоящите правила са приети на заседание на Адвокатски съвет Враца и влизат в сила считано от 01.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: