АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – Враца

Ул.”Стоян Кялъчев” № 18, ап.2

тел.факс: 092/ 62 33 25; gsm: 0879 34 04 51


ПРАВИЛНИК

За дейността на Регионален център за консултиране

към Адвокатски съвет – Враца

Раздел І

Общи положения

Чл.1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 6, ал. 2, чл.8, т.1 и чл.30 „к“ от Закона за правната помощ и е съобразен с Правилник за дейността на регионалните центрове за консултиране към адвокатските съвети, приет с решение №.97 от заседание на НБПП от 23.03.2017 год.

Чл.2. Правилникът урежда реда и условията за работата на дейността на регионалния център за консултиране към Адвокатски съвет – Враца, наричан за краткост „Центъра”.

Раздел II

Цел

Чл.3. Центърът се създава с цел облекчаване достъпа до правна помощ на физически лица от уязвими социални групи от съответния район чрез използване услугите на адвокати от АК-Враца, вписани в Националния регистър за правна помощ.

Раздел ІІI

Седалище

Чл.4. Седалището на Центъра е в гр.Враца, ул.“Стоян Кялъчев“ № 18, ет.1, ап.2, телефон за контакти: 092/ 62 33 25, gsm: 0879 34 04 51,електронна поща akvraca@abv.bg

Раздел IV

Ред и условия за работата и дейността на Регионалния център

Чл. 5. Адвокатски съвет – Враца осигурява за дейността на Центъра помещение на посочения адрес, което е оборудвано с офис техника и осигуренинтернет.Дейността на центъра се подпомага от служител на АС – Враца.

Чл.6. Адвокатски съвет – Враца

а/ информира за дейността на Центъра чрез съобщения и обяви в Общинските и районните администрации на Врачанска област, Областна администрация – Враца, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ ,специализираните социални услуги и социални услуги в общността в Врачанска област, Регионалната дирекция по заетостта, ТП на НОИ, АГКК, РУ към РДВР, болници, местните медии и др.

б/ определя с решение на съвета поименно адвокатите от АК – Враца, вписани в Националния регистър за правна помощ, които ще предоставят консултации, като ги разделя в групи по видове дела: наказателни, граждански и административни дела.

6.1. Всеки Понеделник и Четвъртък на седмицата, от 9,30 – 12,00 ч. в седалището на Центъра в гр.Враца, ул.“Стоян Кялъчев“ № 18, ет.1, ап.2 се приемат молби/заявки за предоставяне на правни съвети и консултации. Към молбата си, всеки гражданин прилагадокументи по чл.11 от настоящия правилник.

6.2. /.молбите/заявките за предоставяне на правни съвети и консултации и съпътстващите документи се завеждат в отделен регистър. Служителят уведомява адвоката, за заявената предварително консултация. При явяване на лица без предварително подадена молба/заявка може да се извърши консултации по преценка на адвоката ако са представени изискуемите по чл.11 от правилника, документи както и при представени писмени документи от лицето по въпросите на консултацията.

6.3. /.за предоставяните правни съвети и консултации се подготвя по образец месечен отчет на адвоката, който се заверява от АС. След оформяне на становище, АС го изпраща в НБПП.

Чл.7.Адвокатите, които обслужват Центъра, трябва да са вписани в Националния регистър за правна помощ.

Чл.8.Адвокатите към Центъра предоставят безплатна правна помощ, под формата на правни съвети и консултации по граждански, изпълнителни, наказателни и административни производства, на лица, които отговарят на някое от условията по чл.22 ал.1 от ЗПП или чиито доходи, удостоверени с документ от съответния компетентен орган не надвишават определения за страната размер на линията за бедност. Адвокатът може да предостави писмена или устна консултация на нуждаещото се лице и необходимостта от представяне на писмени документи за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с правния проблем на лицето.

Чл.9. Адвокатите при необходимост могат да насочват лицето към НБПП или към съответния административен орган, ведомство, институция или организация, компетентни за решаване на изложения проблем, да съдействат за оформяне на съответната молба, сигнал, жалба и др.

Чл.10.Процедурата по предоставяне на правна помощ под формата на правни съвети и консултации е следната:

а/.Лицето, попълва молба-декларация по образец и прилага към нея документ, удостоверяващ месечния му доход или документ от Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, удостоверяващ някой от обстоятелствата по чл.22 ал.1 от ЗПП ;

б/ След установяване, че лицетоотговаря на условията по чл. 22 ал.1 от ЗПП или, че доходите му не надвишават определения за страната размер на линията на бедност, удостоверени със съответен документ,адвокатът се запознава с правния проблем на лицето, въз основа на устни обяснения на последното и/или писмени документи, предоставени от лицето и го консултира по случая;

в/ адвокатът въвежда в софтуерна програма консултацията, името на лицето, дата и час, разпечатва справка, която се подписва от адвоката и консултираното лице и прилага към отчета на адвоката.

г/.Консултацията обхваща информация за срокове и документи за решаване на изложения проблем, съдебни и други органи компетентни за решаване на проблема, реда и условията за неговото решаване, както ипреценка дали по-нататъшното предоставяне на правна помощ/подготовка на документи за образуване на дело е оправдано от гледна точка на ползата, която би донеслакакто и дали претенцията на лицето е основателна, обоснована или допустима. ;

д/При наличието на основания за подготовка на документи за образуване надело, адвокатът съдейства на лицето за комплектоване на преписката заедно с молбата на лицето за избор на адвокат, като се предостави на адвокатския съвет за изпращане в НБПП.

е/.Решението на председателя на бюрото за предоставяне на правна помощ се изпраща на лицето и до съответния адвокатски съвет за определяне на адвокат за подготовка на документи за образуване на дело;

ж/.Адвокатският съвет уведомява НБПП за определения адвокат;

з/.Председателят на НБПП издава решение за назначаване на адвоката, което се изпраща на самия адвокат и лицето ;

Чл. 11.(1) Центърът предоставя безплатна правна помощ, съгласно чл.22 ал.1 от ЗППна долу изброените физически лица при наличието на посочените за всяка група условия и документи, които ги удостоверяват:

а/.лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна социална помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане - заповед или удостоверение от директора на дирекция” Социално подпомагане” по настоящ адрес на кандидата, че отговаря на условията за получаване или че получават социални помощи по чл. 9 от ППЗСП;

б/.лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за настоящия или предходния отоплителен сезон- заповед или удостоверение от директора на Дирекция” Социално подпомагане” по настоящ адрес на кандидата, че отговаря на условията за получаване или че получава целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07-5/16 май 2008 год. за отпускане на целева помощ за отопление ;

в/.лица настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга-резидентен тип, или социална услуга звено „Майка и бебе” - заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на лицето, договор за настаняване в специализираната институция .

г/.деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето - заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” и /или съдебно решение / . В тези случаи консултацията може да бъде поискана и предоставена на лицата, които са законни представители на детето, настойници или попечители, само ако изложеният от тях правен проблем касае правата на детето .

д/.дете в риск - заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” или документ, удостоверяващ, че е настанено в специализирана институция за предоставяне на социални услуги. В тези случаи консултацията може да бъде поискана и предоставена на лицата, които са законни представители на детето, настойници или попечители, както и на директорите на специализираните институции само ако изложеният от тях правен проблем касае правата на детето.

е/.лица по чл. 143 и чл.144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент(ЕО) №4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничество по въпроси, свързани със задължителната издръжка (OB,L, 7/1 от 10.01.2009 год.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (OB,L, 192/51 от 22.07.2011 г.) - документ, удостоверяващ, че лицето учи редовно в средно или висше училище, декларация, за семейно положение, имуществено състояние, доходи и трудова заетост;

ж/.лица, пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита - документ, освидетелстващ лицето за нанесена физическа травма, документ от разследващ орган, идентифициращ лицето като пострадал от престъпление, документ от приют или център за временно настаняване, закрила и помощ на лицето, декларация за семейно положение, имуществено състояние, доходи и трудова заетост .

з/.лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание - документ, удостоверяващ че лицето е настанено в център и декларация, че не разполага със средства .;

и/чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

й/.лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита - документ, удостоверяващ че лицето е настанено в такъв дом или че му е наложена принудителна административна мярка и декларация, че не разполага със средства;

(2). Фактите и обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват със съдебни решения или с документи, издадени от съответните компетентни органи, в т.ч. и удостоверение от НОИ за размера на пенсията – при лице пенсионер, служебна бележка от Бюрото по труда, удостоверяваща, че лицето е безработно и удостоверение от НОИ за месечния размер на паричното обезщетение при безработно лице, служебна бележка от работодател или копие на трудов и граждански договор, удостоверяващ месечния доход на лицетопри лице работещо, декларация за семейно и имуществено състояние на лицето по образец, утвърден от НБПП.

Чл.12.Всеки адвокат от центъра, ежемесечно отчита предоставените от него консултации като попълва утвърдената на заседание на НБПП, отчетна форма-образец, комплектована със справка за предоставените консултации от софтуерната програма и я депозира пред адвокатският съвет за становище и заверка.

Чл.13. Заплащането на адвокатите от центъра се извършва от НБПП, въз основа на отчет, комплектован със съответните документи, удостоверяващи извършената от адвоката, работа и становище на адвокатски съвет по реда на Наредбата за заплащането на правната помощ.

Чл.14. Адвокатският съвет има право на възнаграждение, от бюджета на бюрото, за администриране на правната помощ, на всеки три месеца, определено по чл. 28 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Чл.15. Председателят на адвокатски съвет и членове на съвета на АК – Враца извършват периодично проверки, относно спазването на реда и условията при предоставяне на правни съвети и консултации в центъра. При констатирани нарушения на Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ, Етичния кодекс на адвоката, съответният адвокатски съвет може да наложи дисциплинарно наказание на адвоката по реда на ЗА и да сигнализира НБПП за налагане на съответните санкции по Закона за правната помощ .

Чл.16. Националното бюро за правна помощ извършва проверки за спазването на правилника от адвокатските съвети и адвокатите към регионалния център за консултиранеи при констатирани нарушения може да откаже плащане, както и да наложи наказание по реда на Закона за правната помощ.

Чл.17.Националното бюро за правна помощ, при необходимост, дава указания във връзка с организацията на работата в регионалния център и дейността по предоставяне на правна помощ от адвокатите към него.

Преходни и заключителни разпоредби.

§1.Правилникът за дейността на Регионалния център по консултиране е приет с Решение № 92/ 07.09.2023 г. по протокол № 15/ 07.09.2023 год. на Адвокатски съвет – Враца, изменен с Решение № 105/ 20.09.2023 год. по протокол № 16/ 20.09.2023 г.

§2.Правилникът влиза в сила от 20.09.2023 год.

§3.Правилникът може да бъде изменян и допълван с решение на АС – Враца.

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – Враца