Регионален център

РЕГИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ предоставя безплатна правна помощ на физически лица, отговарящи на условията по чл. 22, ал. 1 от Закона за правната помощ.

  • Лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна социална помощ по реда на чл.9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
  • Лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за настоящия или предходния отоплителен сезон.
  • Лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга – резидентен тип, или социална услуга звено „Майка и бебе“.
  • Деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето.
  • Дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето.
  • Лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (EО) №4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г., относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (OB, L192/51 от 22 юли 2011 г.).
  • Лица, пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят адвокатска защита.
  • Лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание.
  • Чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.
  • Лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България, или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

За да се получи правна помощ се подава заявление по образец до Регионалния център за консултиране, към която лицето прилага документи, издадени от съответния компетентен орган, удостоверяващи правото му да получи безплатна правна помощ.